Foglalás menete:
 
Megrendelés:
Személyesen, telefonon vagy interneten történt egyeztetés után küldünk egy megrendelő e-mailt. Ezt kitöltve kérjük azt visszaküldeni, majd az ezt követő 3. napon belül kérjük befizetni az előleget (teljes ár 40% a), ha az időpont a foglalási időpont megkezdése előtti 30. napon belül van akkor a teljes összeget.
 
Fizetés:
 - Átutalással:
             Bankszámala számunk euros:                        Bankszámla számunk forintos:                                                   
             K&H Bank                                                         K&H Bank
             HU12 10400126-50526690-87901015           HU07 10400126-50526690-87901008                        
                                                                               
   
 
 - Személyesen, telefonos egyeztetés után.( Nagy Péter Bundi)
 
Befizetéskor kérjük minden esetben tüntesd fel a megrendelés számát. A hátralék befizetésének határideje az a foglalási időpont megkezdése előtti 30.nap. Erről külön értesítést nem küldünk.
A hátralék megérkezését követően elküldjük a részvételi jegyet és a szükséges tájékoztató anyagokat.
 
 
APARTMAN BÉRLETI  FELTÉTELEK
 
Érvényes az Italian Ski Travel Kft.  székhelye: 8174 Balatonkenese Kun utca 16., adószáma: 14891087-2-19, cégjegyzékszáma: 19-09-511911, által 2009.10.01. után megkötött bérleti szerződésekre.
 
1. Bérleti Szerződés létrejötte A bérleti szerződés a bérlő és az Italian Ski Travel Kft (továbbiakban bérbeadó). között a hivatkozott jogszabályok és feltételek szerint az előleg befizetésével, és ezzel egyidejűleg a bérleti szerződés va­lamint mellékleteinek elfogadásával, közvetítő esetében az írásbeli megren­delés visszaigazolásával  jön létre. A bérleti szerződést a bérlők és a bérbeadó között a hivatkozott jogszabályok és feltételek szerint írásban kell megkötni. A szerződés létrejöhet papíron, vagy ha a szerződést faxon vagy elektronikus dokumentumba foglalták (e-mail), más tartós adathordozón is. A bérleti szerződés módosítására fentieket megfelelően kell alkalmazni. A szerződés szoros és elválaszthatatlan mellékletét képezi a bérlő rendelkezésére bocsátott TÁJÉKOZTATÓ, a BÉRLETI FELTÉTELEK, mint általános szerződéses feltétel, a részvételi jegy, valamint a szerződéssel összefüggésben az bérbeadó által a bérlő részére átadott egyéb dokumentum. Telefonon, faxon, vagy e-mail-en történő megrendelés esetén a szerződés létrejöttéhez az kell, hogy az bérbeadó által a bérlő részére megküldött bérleti szerződést a bérlő aláírva visszaküldje a bérbeadó részére postán, faxon vagy e-mail-en. Ha a bérlő nem személyesen jár el (jelentke­zés, előleg befizetés, stb.), megbízottja jo­gosult helyette és nevében eljárni a bérleti szerződés létrehozásakor. Amennyi­ben az eljáró személy (megbízott) a bérlő (megbízó) és közte létrejött jogviszonyt a bérbeadó felé szabályszerű -teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt- meghatal­mazással igazolja, az bérleti szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (bérlő) válik. A megbízott köte­les minden, a bérleti szerződéssel kap­csolatos birtokába jutott okiratot, tájékoz­tatót a megbí­zónak (bérlőnek) haladéktalanul átadni.
Amennyiben az eljáró személy megha­talmazást nem csatol, az esetleges jogosu­latlan megbízás ügyviteléből fakadó a bérbeadót ért, illetve annak oldalán felmerült károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. Ha a bérbeadó helyhiány miatt, vagy más okból csak feltételesen fogadja el a jelentkezést, illetve a bérlő csak feltételesen (előleg be­fizetése nélkül) jelentkezik, a bérleti szerződés csak akkor jön létre, ha a bérbeadó a bérlő jelentkezésének feltétel nélküli el­fogadásáról értesíti. Ezen értesítésig a bérlő jelentkezését bármikor visszamond­hatja, a bérbeadó a befizetett előleget pedig - költségeinek levonásával - visszafizeti. 
 
2. Bérleti díj az apartman bérleti díját, a bérbeadó eljárási díját, illetőleg szervezési költségeit tartalmazza. A helyszínen a szolgáltatások igénybevétele előtt (megérkezéskor) valutában vagy forintban kauciót kell fizetni, amit a bérlő a szolgáltatás igénybevételét követően (távozáskor) visszakap, amennyiben az apartman be­rendezéseiben nem okozott kárt, illetve nincs leltárhiány és az apartmant olyan állapotban adta át, amilyen állapotban át­vette. 
 
3. Szerződés módosítása, megszűnése. Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, valamint a deviza árfolyam meg­változása miatt a bérbeadó legkésőbb a bérleti jogviszony megkezdése előtti 20. nappal a részvéte­li díjat felemelheti. A bérleti díj teljes összegű megfizetése esetén a befizetés napján érvényes bérleti díjat kell befizetni. Ha a díj emelkedésének mértéke meghaladja a 8%-ot, a bérlő az erről kapott értesítéstől számított 3. napon belül írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, és a bérbeadó a befizetett össze­get teljes egészében visszafizeti. 
 
4. Jelentkezés. A teljes bérleti díj 40 %-át kell elő­legként a megrendeléskor befizetni. A fennmaradó összeget (hátralékot) köteles a bérlő legké­sőbb a bérleti jogviszony megkezdése előtti 30. nap­tári napon befizetni. Amennyiben ezen időpontig a bérlő nem egyenlíti ki a teljes bérleti díjat, a bérbeadó a szerződéstől külön értesítés nélkül elállhat, s azt tárgytalannak tekintheti. A bérlő ez esetben köteles a bérbeadónak a bérleti feltételekben közölt költségeit az ott szabályozott módon és mértékben, a bérleti jogviszony lemondására vonatkozó előírások fi­gyelembevételével megtéríteni.
Ha a megrendelés a bérleti jogviszony kezdetét megelőző 31. naptári napon belül történik, akkor a jelentkezéssel egyidejűleg a részvételi díj 100 %-át kell befizetni.
A bérbeadó a teljes bérleti díj befizeté­sét követően a szolgáltatások igénybevé­telére jogosító utalványt (vouchert) ad át a bérlőnek, melyet megér­kezéskor a bérbeadó megbízottjának be kell mutatni vagy át kell adni. Ellenkező eset­ben a bérlő nem jogosult a szolgáltatások igénybevételére. 
 
5. Módosítás, lemondás. Amennyiben a bérlő nem a Bérleti Feltételek 3. pontjában foglaltak miatt áll el a bérleti szerződéstől, úgy a bérbeadó részére bánatpénzt köteles fizetni,melynek mértéke  a bérleti díj alapulvételével kerül kiszámításra.: A bánatpénz mértékének megállapításakor az bérbeadó a kötelezettségek figyelembevételével kerül kiszámításra.  A lemondás feltételeit, valamint a bérlő által megtérítendő költségek összegét a bérleti szerződés részét képező tájékoztató tartalmazza. A bánatpénz mértéke az alábbi.
a) A bérlőnek jogában áll a bérleti jogviszony kezdete előtti 65. naptári napig , kötbérköltség megfizetése nélkül lemon­dani.
b) Ha az bérlő a bérleti jogviszony megkezdése előtti 64. és 31. naptári nap között a bérleti szer­ződéstől eláll, a teljes bérleti díj 40%-át köteles megfizetni.
c) Ha a bérlő a bérleti jogviszony megkezdése előtti 30. és 8. naptári nap között a bérleti szer­ződéstől eláll, a teljes bérleti díj 75%-át köteles megfizetni.
d) Ha a bérlő a bérleti jogviszony megkezdése előtti 7. naptári napon vagy ezen belül mondja fel a bérleti szerződést,illetve meg sem kísérli felmondani, a teljes bérleti díj 100%-át köteles megfizetni.
A bérlő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fentiek alapján meghatározásra kerülő bánatpénzt a befizetett előlegből, illetőleg a bérleti díjból a bérbeadó levonja.
A bérleti jogviszony időtartamára, a teljesí­tés módjára, a bérleti díj összegére vo­natkozóan a bérbeadó által közzétett adatok­ban történt esetleges változásokról a bérbeadó tájékoztatja a bérlőt.
A bérbeadó fenntartja a jogot a szállás­hely kategórián belüli változtatására, felcserélésére rendkívüli esetekben.
A bérbeadó a bérleti jogviszony  megkezdése előtti 15. naptári napig kártérítés nélkül, a befi­zetett összeg teljes visszatérítése mellett az alábbi okok miatt a szerződéstől eláll­hat: ha a bérletet a szerződéskötéskor előre nem lát­ható - az emberi életet és egészséget, va­gyonbiztonságot veszélyeztető - külső kö­rülmények esetén.
Ha a bérbeadó a bérleti szerződéstől eláll, a bérlő jogai a következők: (1) az eredetivel azonos értékű helyettesítő szol­gáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtá­sára a bérbeadónak lehetősége van.
Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet a bérlőt terheli, ha pedig alacsonyabb értékű, a bérbeadó köteles a díjkülönbözetet a bérlőnek megtéríteni; (2) követelheti a befizetett összeg azonnali visszafizetését, és a díj után időarányosan évi 20% mértékű ka­mat megfizetését. 
 
6. Felelősség. A bérbeadó felel a bérleti szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Nem megfelelően teljesített bérleti szerződés esetén a bérbeadó köteles a díjat arányosan csökkenteni.
a) A bérbeadó nem köteles a bérleti dí­jat leszállítani, ha a bérlő valamely szol­gáltatást saját elhatározásából, vagy ér­dekkörében felmerült okból nem veszi igénybe, illetve a bérleti jogviszonyt korábban meg­szakítja.
b) A bérbeadó köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni, de mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bi­zonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben általában elvárható.
c) Amennyiben a bérleti jogviszony időtartamát nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok
vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szol­gáltatások fenti okokból bekövetkezett el­maradásáért, módosulásáért a bérbeadó fele­lősséget nem tud vállalni, így az ezen okokból jelentkező többletköltségek a bérlőt terhelik.
d) A bérleti jogviszony során a bérlő által harma­dik személynek okozott kárért a bérlő közvetlenül tartozik felelősséggel.
e) A bérbeadó a szolgáltatások természeti környezetének rendkívüli okból történt megváltozásáért felelősséget nem vállal.
f) A bérleti szerződés hibás teljesítése esetén a bérlő köteles kifogását haladékta­lanul bejelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért a felelősség a bérlőt terheli. A bérbeadó kihelyezett alkalmazottja a bérlő bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát a bérlőnek átadni. A bérlőnek kifogásait a bérleti jogviszony tényleges befejezését követő 8. napon belül írásban a bérbeadó tudomására kell hoznia. A kifogás késedelmes előter­jesztéséből eredő károkért a bérlő felelős­séggel tartozik (Ptk. 306.§/4. bekezdés).
Poggyászának, értékeinek őrizetéről, felügyeletéről a bérlő saját maga gondos­kodik.

AZ APARTMAN BÉRLETI DÍJ A STORNO BIZTOSÍTÁS, VALAMINT AZ UTASBIZ­TOSÍTÁS DÍJÁT NEM TARTALMAZZA.
 
A bérlő a bérlet során történt hirtelen megbetegedése esetén felmerülő költsé­get kizárólag a bérlő által valamelyik biz­tosítóval külön kötött utasbiztosítás kere­tében és feltételei között lehet rendezni. Ha a bérlő nem rendelkezik utasbiztosítás­sal, az ebből eredő károkért, költségekért a bérbeadó felelősséget nem vállal.
A bérbeadó által szervezett bérlettel kap­csolatos minden perben a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.
A honlapunkon esetlegesen előfor­duló nyomdai hibákért fe­lelősséget nem vállalunk.
Változtatás jogát fenntartjuk.
 
 
Budapest, 2015.09.01.        ITALIAN SKI TRAVEL Kft.

 

Residence Erika


WEBKAMERA